top of page

Photography Training Lecturer

บริการงานด้านวิทยากรฝึกอบรม และทำหน้าที่ลีดเดอร์นำในกิจกรรมทริปถ่ายภาพ

P1081126.jpg

------------------------------------
1.วิทยากรอบรมเทคนิคการถ่ายภาพ
รับเป็นวิทยากรงานอบรมเทคนิคการถ่ายภาพในกิจกรรมต่างๆที่ถูกจัดขึ้น ทั้งของภาครัฐและเอกชน โดยมุ่งเน้นการให้คววามรู้ที่ผู้อบรมสามารถนำไปใช้งานได้จริง ด้วยหลักสูตรที่ผ่่านการทดสอบจากผู้เรียมมาแล้วหลายรุ่น ยืนยันได้ว่าผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างเข้าใจและสนุกสนานไปกับการเรียนรู้ อาทิเช่น
- หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น
- หลักสูตรการถ่ายภาพด้วยระบบสตูดิโอ
- หลักสูตรการถ่ายภาพเชิงอาชีพ
- หลักสูตรการถ่ายสารคดี
- หลักสูตรการถ่ายภาพเพื่อการท่องเที่ยว
- หลักสูตรการถ่ายภาพเพื่อการผลิตคอนเทนต์
- หลักสูตรการถ่ายภาพอาหาร
- หลักสูตรการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ 
- หลักสูตรการถ่ายภาพพรีเว็ดดิ้ง


2.วิทยากรนำสมาชิกในทริปถ่ายภาพ
รับเป็นวิทยากรในการนำสมาชิกในกิจกรรมถ่ายภาพที่ถูกจัดขึ้น โดยชมรมหรือองค์ต่างๆ อาทิเช่น
- นำกิจกรรมถ่ายภาพของชมรมถ่ายภาพ
- นำกลุ่มนัก
ท่องเที่ยวในกิจกรรมท่องเที่ยวถ่ายภาพของบริษัททัวร์
- นำลูกค้าถ่ายภาพในกิจกรรมส่งเสริมการขายของบริษัท

354905797_1483005529108123_8377179436937260959_n.jpg

--------------------------------------------------------------
แจ้งลักษณะงาน เราพร้อมจะเสนอราคาอย่างรวดเร็ว
--------------------------------------------------------------

ราคาประเมินตามลักษณะงานที่ลูกค้าต้องการ
 

5,000 Bath

เริ่มต้นจาก

พิมพ์ "ติดต่องานวิทยากร"

งานวิทยากร

ทำหน้าที่เป็นวิทยากรอบรมถ่ายภาพสตูดิโอให้กับชมรม RIS อิซูสุ เซลล์ จ.ระยอง
 

งานวิทยากรลีดเดอร์ทริปถ่ายภาพ

ทริปถ่ายภาพที่ปางช้าง จ.ระยอง ของชมรม RIS
 

งานวิทยากร ในงาน Big Camera Day

แบ่งปันประสบการณ์การใช้งาน Lumix S5markii ในงานของบริษัท Big camera 
 

เป็นวิทยากรลีดเดอร์ทริปในกิจกรรมถ่ายภาพ 5 แบรนด์พันธมิตร 

Lumix / Sigma / Dji / Manfrotto / Amaran ที่ จ.น่าน
 

bottom of page